Gümrük idaresi vergi ziyaı cezası kesebilir mi?

Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndaki esaslara göre işlem yapılması gerektiğinden katma değer vergisinin gümrük idarelerince tahakkuk ettirilmesi yerinde ise de gümrük idarelerinin katma değer vergisine bağlı olarak vergi ziyaı cezası kesme yetkileri bulunmamaktadır.

Dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işleminin iptali hangi mahkemeden istenir?

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce herhangi bir ithalatçıya ait dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işleminin iptali istemiyle açılacak davadaki uyuşmazlığı çözme görevi vergi mahkemesine değil idare mahkemesine aittir.

Gümrük uygulamalarındaki sorunların kaynağından ve çözümümünden bahseder misiniz?

Gümrük işlemleri ithalat ve ihracatla sınırlı değildir. Dahilde işleme, gümrük antrepo, transit, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat gibi ekonomik etkili ya da şartlı muafiyetli olarak tasnif edilebilecek rejimleri de vardır. Bu rejimlerdeki vergilendirme, teminata bağlama veya cezalandırma sorunları genellikle gümrük müşavirleri, girişimci/tüccar ve gümrük idaresi arasındaki koordinasyon yetersizliği ya da bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Gümrük… Okumaya devam et Gümrük uygulamalarındaki sorunların kaynağından ve çözümümünden bahseder misiniz?

Gümrük müdürlüğüne yapılan başvuru üzerine muğlak cevap verildiğinde ne yapılabilir?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda öngörülen idari başvurular üzerine tesis edilen ve istemin kesin olarak reddi niteliği taşımayan işlemlerin tebliğ edilmesinden sonra izlenecek usul hususunda, 4458 sayılı Kanun’da hüküm bulunmadığından, bu gibi hallerde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10'uncu maddesi hükmünün uygulanması gerektiğinden Gümrük Müdürlüğünün kesin olmayan cevabını istemin reddi sayarak süresinde itiraz eden davacının… Okumaya devam et Gümrük müdürlüğüne yapılan başvuru üzerine muğlak cevap verildiğinde ne yapılabilir?

ÖTV (I) sayılı listedeki serbest dolaşıma giren mallar için gümrük idaresince ek tahakkuk yapılabilir mi?

Özel tüketim vergisi konusu (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları tarafından teslimi vergiyi doğuran olay olup, (Cumhurbaşkanı vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırma yetkisini kullanmadığı sürece) giriş gümrük idaresi yalnız verginin teminata bağlanması noktasında görevli ve yetkilidir. Bu nedenle bu tür teslimlerde doğan verginin tarhında mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi görevli ve… Okumaya devam et ÖTV (I) sayılı listedeki serbest dolaşıma giren mallar için gümrük idaresince ek tahakkuk yapılabilir mi?

Gümrük vergisinde itirazın vergi yargısı üzerindeki etkisine örnek verebilir misiniz?

İthalde alınan katma değer vergisinin matrahına ithalde alınan özel tüketim vergisi dahil edildiğinden, özel tüketim vergisinin tarh edilmemesi ya da iade edilmesi gereken konularda katma değer vergisinin bu kısmına da itiraz edilerek ya da iade talep edilerek dava açılması önemlidir. Gümrük üst müdürlüğüne itiraz (ve iade için öncelikle ilgili gümrük müdürlüğüne gidildikten sonra üst müdürlüğe… Okumaya devam et Gümrük vergisinde itirazın vergi yargısı üzerindeki etkisine örnek verebilir misiniz?