Gümrük idaresi vergi ziyaı cezası kesebilir mi?

Vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndaki esaslara göre işlem yapılması gerektiğinden katma değer vergisinin gümrük idarelerince tahakkuk ettirilmesi yerinde ise de gümrük idarelerinin katma değer vergisine bağlı olarak vergi ziyaı cezası kesme yetkileri bulunmamaktadır.

Yeni kanuni temsilciye tebliğ edilen ödeme emri eski kanuni temsilcinin borcunu ait zaman aşımını keser mi?

Eski kanuni temsilci adına kendi dönemiyle ilgili şirket borçlarının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerine konu kamu alacağının tahsil zamanaşımı süresinin, şirkete hisse devri sonucu ortak olup aynı zamanda temsil ve ilzama yetkili kılınan, sorumluluğu da bu devirden sonraki borçlar için söz konusu olacak yeni kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmekle kesilmez.

Serbest bölgeye yapılan satışlar ihracat kapsamında mıdır?

Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayıldığından ve bu bölgelerde kural olarak vergi mevzuatı uygulanmadığından, serbest bölgeye yapılan satışın yurt dışındaki bir müşteriye yapılan satıştan farkı olmayıp, vergilendirmede ihracata ilişkin imtiyazlar geçerlidir. Bununla birlikte serbest bölgede yer alan firma ihracat yapan şirket açısından ilişkili kurum ise transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı riski bulunmaktadır.