Vergi Hatası Davası Nedir?

Hukuka aykırı olduğu düşünülen vergi veya vergi cezasının tarhiyat veya ceza kesme aşamasında vergi yargılamasına konu edilmesi önemlidir. Çünkü dava boyutuna taşınacak idari işlem tüm yönleriyle ele alınacak ve haksız uygulamalar incelenecektir. Bu nedenle gerek ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine yapılan tahakkuka, gerek resen salınan bir vergi veya kesilen cezada ihbarnamenin tebliği üzerine, gerekse de… Okumaya devam et Vergi Hatası Davası Nedir?

Vergi Hatası Düzeltme Dilekçesi Örneği

BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE KONU: Vergi hatasının düzeltilmesi istemi hk. 828727376411 TC Kimlik numaralı müvekkilim Deniz Türk adına, Yeni Gayrimenkul Yatırım Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hediye tatil adı altında ödeme yapıldığı ve bu ödemenin gayrimenkul sermaye iradı olduğundan bahisle 14.12.2018 tarih ve 20181214/13-UdV/0000002 fiş nolu ihbarname ile adına 2013/1-12 dönemine ait resen… Okumaya devam et Vergi Hatası Düzeltme Dilekçesi Örneği

Vergileme İşleminin İdarece Kaldırılmasının İstenmesinin Vergi Davası Açmaya Etkisi Nedir?

2577 sayılı Kanun'un 11. maddesinde "İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş… Okumaya devam et Vergileme İşleminin İdarece Kaldırılmasının İstenmesinin Vergi Davası Açmaya Etkisi Nedir?

Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf Yoluna Nasıl Başvurulur? İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır? Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bu nedenle ilk derece mahkemesi kararlarına karşı doğrudan Danıştay’da temyiz incelemesi yapılması istenemez. Temyiz istemi vergi yargısında genel olarak ancak bölge idare mahkemesince verilen kararlara karşı… Okumaya devam et Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf Yoluna Nasıl Başvurulur? İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır? Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Vergileme Tazminatı Davası (Vergisel Tam Yargı Davası)

Özel hukuk veya ceza hukundaki tazminat davalarının kamu hukukunun bir alt dalı olan idare hukukundaki karşığı tam yargı davalarıdır. Tam yargı davalarının konusu maddi ya da manevi tazminat veya her ikisi aynı anda olabilir. Bu tür davalar vergi mahkemelerinde çok nadir görülür. Bunun nedenleri; vergilendirmede idari eylemlerin çok nadir görülmesinin yanında, tam yargı davalarına sebep… Okumaya devam et Vergileme Tazminatı Davası (Vergisel Tam Yargı Davası)

Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Kamu alacaklarının tahsili için düzenlenen ödeme emrinin, amme borcunun gönüllü olarak ödenmesi ya da mal beyanında bulunulması için düzenlenen bir ihtarname olduğu söylenebilir. Borç vergi, resim, harç, ceza gibi bir kamu alacağı olduğundan ödeme emri İcra ve İflas Kanunu’nu yerine daha özel kanun olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kurallarına göre tanzim… Okumaya devam et Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Sahte Fatura Ceza Davalarında Yapılan Savunma Hataları

Sahte fatura yargılaması sırasında ceza mahkemesine sanık aleyhinde suç raporunu doğrular nitelikte beyanlar içeren bir bilirkişi rapor sunulması durumunda, ceza hakimi (vergi yargıcı değil) vergi işlemleri ve mahiyeti konusunda değerlendirme yapamayacağı için mahkumiyetin kesinleşmesi ancak üç sebeple engellenebilir. 1- Herhangi bir ceza muhakemesi veya ceza hukuku genel kurallarına aykırılık halinin tespiti, 2- Bilirkişi raporundaki usuli… Okumaya devam et Sahte Fatura Ceza Davalarında Yapılan Savunma Hataları